ટપાલ વિભાગ વડોદરા માં નોકરીની તક,લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ ની પોસ્ટ માટે ભરતી જાહેર

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ વડોદરા શાખા એ તાજેતરમાં પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ ભરતી 2022 માટે આમંત્રિત અરજી પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારે સત્તાવાર સૂચના વાંચવી અને પછી અરજી કરવી આવશ્યક છે.

ટપાલ વિભાગ ભરતી માહિતી

જાહેરાત કરનાર ટપાલ વિભાગ વડોદરા
પોસ્ટનું નામ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ
અરજી પ્રક્રિયા ઓફલાઈન
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ 12-09-2022

પોસ્ટ વિભાગ વડોદરા શૈક્ષણિક લાયકાત

10મું પાસ અથવા તેની સમકક્ષ (કેન્દ્ર / રાજ્ય સરકાર માન્ય પરીક્ષા)
વીમા ઉત્પાદનના વેચાણનો અનુભવ અને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન.
વડોદરા જિલ્લાના ઉમેદવારોને પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવે છે.

ઉંમર મર્યાદા

18 થી 50 વર્ષ

નોંધ: વધુ વિગતો, નિયમો, શરતો માટે સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો અને પછી અરજી કરો.

સિલેકશન પ્રોસેસ

સ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

ઇન્ટરવ્યુ તારીખ

  • 12-09-2022 (સોમવાર)
  • સમય: 10:30 થી 01:30

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી જુઓ
હોમપેજ અહી જુઓ

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group