આધાર કાર્ડ માં એડ્રેસ ઓનલાઇન કય રીતે બદલાવી શકાય

👉  આધાર કાર્ડ માં એડ્રેસ ઓનલાઇન કય રીતે બદલાવી શકાય👈                                                                                                                                                                                                                                           👉આધાર કાર્ડ માં આપણે કુલ 5 પ્રકાર ના ફેરફાર કરી શકીએ છીએ.

૧) ભાષા

૨)નામ

૩) જન્મ તારીખ

4) જેન્ડર

૫) એડ્રેસ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          👉   એડ્રેસ ને આપણે એક વાર અપડેટ કરી શકીએ છીએ અને બાકી બધાને ગમે એટલી વાર અપડેટ કરી શકીએ છીએ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       👉  એડ્રેસ બદલવા માટે         https://myaadhaar.uidai.gov.in/                                                                                                                    

  

                               👉   અપડેટ આધાર ઓનલાઇન પર ક્લિક કરો  નીચે એડ્રેસ મેનુબર પર ક્લિક કરો  ત્યારબાદ નીચે અપડેટ આધાર                                                                                                

 👉જેવું એડ્રેસ બાર પર ક્લીક કરશો હાલ નું રનીંગ એડ્રેસ દેખાશે                                                                                                                                                          

                                 

 👉 ત્યારબાદ મેન્યુઅલ આઈડી અપલોડ કરીને ૫૦/- ફી ભરી ને તમે તમારું એડ્રેસ અપલોડ કરી શકો છો, અપલોડ કરેલું આધાર કાર્ડ તમારા એડ્રેસ પર આવી જશે                                                                                                                                           


 

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group