ધોરણ 10 અને 12 ની પૂરક પરીક્ષા નું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

ગુજરાતમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ માર્ચમાં પરીક્ષા આપી હતી પરંતુ એક કે બે વિષયમાં પાસ થયા ન હતા. તે વિષયોમાં પાસ થવાનો પ્રયાસ કરવા માટે તેઓ 10 જુલાઈથી 14 જુલાઈ સુધી બીજી પરીક્ષા આપી શકે છે. આને પૂરક પરીક્ષા કહેવામાં આવે છે. તે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. જો તમે 12મા ધોરણમાં છો અને સામાન્ય પ્રવાહમાં માત્ર એક જ વિષયમાં નાપાસ થયા છો, તો તમે પૂરક પરીક્ષા પણ આપી શકો છો.

સવારે 10 થી 1:15 સુધી પહેલું પેપર અને બીજું પેપર બપોરે 3 વાગ્યાથી 6:15 સુધી

ધોરણ-10નું ટાઈમ ટેબલ

10 જુલાઈ બેઝિક ગણિત, ગુજરાતી
11 જુલાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત, અંગ્રેજી
12 જુલાઈ વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન
13 જુલાઈ ગુજરાતી દ્વિતીય ભાષા
14 જુલાઈ દ્વિતીય ભાષા

 

ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

10 જુલાઈ ગણિત,જીવવિજ્ઞાન
11 જુલાઈ રસાયણ વિજ્ઞાન,અંગ્રેજી
12 જુલાઈ ગુજરાતી, કોમ્પ્યુટર, ભૌતિક વિજ્ઞાન

 

ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

13 જુલાઈ તમામ વિષયો

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group