સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2023, અહીંથી ફોર્મ ભરો

સમરસ હોસ્ટેલ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી વખતે વિવિધ પૃષ્ઠભૂમિના વિદ્યાર્થીઓ રહી શકે છે. તેઓ હવે ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં 2023-2024 શાળા વર્ષ માટે અરજીઓ સ્વીકારી રહ્યા છે.અમદાવાદ, ભુજ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, આણંદ, હિંમતનગર અને પાટણ સમરસ કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયોમાં ફક્ત ગ્રુપ-1 ઇજનેર કક્ષાના અભ્યાસક્રમો)માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી https://samras.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર તા. 25-06-2023 સુધી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. હોસ્ટેલ એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે છે કે જેઓ જૂથમાંથી આવે છે જેમણે શિક્ષણને ઍક્સેસ કરવામાં પડકારોનો સામનો કર્યો હોય.

Samras Hostel Admission 2023

સરકારી સંસ્થાનું નામ ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી
સ્થાપના કરી સપ્ટેમ્બર 2016
છાત્રાલયનું નામ Samras Hostel Admission 2023
કુલ છાત્રાલય 20 છાત્રાલયો
કોર્ષની વિગતો ગ્રુપ-1 ઇજનેર કક્ષાના અભ્યાસક્રમો)
જિલ્લો અમદાવાદ, આણંદ, ભાવનગર, ભુજ, હિંમતનગર, જામનગર, પાટણ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 25-06-2023
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://samras.gujarat.gov.in/

વર્ષ 2023-24 માં, ગુજરાતના અમુક શહેરોમાં કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા અમુક જૂથોના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સમરસ હોસ્ટેલમાં રહેવા માટે અરજી કરી શકે છે. તેઓ 25 જૂન, 2023 સુધીમાં માત્ર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. હોસ્ટેલ માત્ર એન્જિનિયરિંગ જેવા અમુક કોર્સ માટે છે.

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ 2023

 • સ્નાતક કક્ષાના તમામ અભ્યાસક્રમોમાં કોઈપણ વર્ષ કે સેમેસ્ટરમાં નવો પ્રવેશ મેળવવા માટે ધોરણ-૧૨ની ટકાવારીના આધારે મેરીટના ધોરણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • (નોંધ: વિદ્યાર્થીએ ૫૦% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ.)
 • વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલ ઓનલાઈન અરજીના આધારે પ્રવેશ અંગેનો હક્ક દાવો કરી શકશે નહિ. ઓનલાઈન અરજીના આધારે પ્રવેશ માટેની પ્રોવિઝનલ મેરીટ યાદી પ્રસિદ્ધ થયેથી તેમાં સ્થાન મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ સમયગાળામાં સબંધિત સમરસ છાત્રાલય ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે. ત્યારબાદ સબંધિત સમરસ છાત્રાલય દ્વારા પ્રવેશ નિયત કરવામાં આવશે.
 • જો કોઈ વિદ્યાર્થિની ઓનલાઈન ફોર્મમાં ભરેલ ટકાવારી અને અસલ માર્કશીટની ટકાવારીમાં તથા લાયકાત અંગેના પ્રમાણપત્રો/વિગતોમાં તફાવત હશે તો તેવા અરજદારોનો પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે.
 • સમરસ છાત્રાલય જે જિલ્લામાં આવેલ છે તે જ જિલ્લાની કોલેજ ખાતે અભ્યાસ કરનાર છાત્રો જ પ્રવેશપાત્ર ગણાશે.
 • સમરસ છાત્રાલયના પ્રવેશ અંગેના નિયમો તેમજ વધુ વિગતો ઉક્ત દર્શાવેલ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ છે. જેનો સંપુર્ણ અભ્યાસ કરી છાત્રોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારના છાત્રો ઈ-ગ્રામ મારફતે પણ પ્રવેશ માટેની ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

ગુજરાત સમરસ સરકારી છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ 2023-24 યાદી

 • રાજકોટ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • અમદાવાદ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • બરોડા સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • સુરત સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • આનંદ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • પાટણ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • ભાવનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • જામનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • ભુજ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24
 • હિમતનગર સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-24

 

Samras Hostel Admission 2023 જરૂરી દસ્તાવેજો

 • વિદ્યાર્થીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • વિદ્યાર્થીની છેલ્લી માર્કશીટ
 • સ્થાનિક વાલી માટે પાસપોર્ટ ફોટા
 • સ્થાનિક વાલી માટે પાસપોર્ટ ફોટો

 

Samras Hostel Admission 2023 ગુજરાત સમયપત્રક

ઘટનાઓ મહત્વપૂર્ણ તારીખો
છેલ્લી તારીખ 25-06-2023
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group