ઇન્ડીયન ઓઇલ કોર્પોરશન લિમિટેડ (IOCL) દ્વારા ભરતી

કુલ જગ્યાઓ :- 465

લાયકાત :- 12 પાસ, ITI વગેરે...

પગાર  :- 10,000 થી શરૂ

છેલ્લી તારીખ :- 30/11/2022