રાજ્યની ચાર કૃષિ અને કામધેનુ યુનિ.માં    ભરતી

 2197 જગ્યાની ભરતી

કઇ યુનિવર્સિટી માં કેટલી જગ્યા ભરાશે

કઇ યુનિવર્સિટી માં કેટલી જગ્યા??

આણંદ   જૂનાગઢ નવસારી દાંતીવાડા કામધેનુ  કૃષિ યુનિવર્સિટી