ગુજરાત મતદાર યાદી 2022 જાહેર

વિધાનસભા ચૂંટણી પેહલા નવી મતદારયાદી જાહેર

મતદારો પોતાનું નામ ક્યા વોર્ડ માં છે તે ઓનલાઇન જોઈ શકશે

તાલુકો જિલ્લો સિલેક્ટ કરી તમારું નામ ચેક કરો.