પોસ્ટ ભરતી 2022

ધોરણ 10 પાસ માટે પોસ્ટ માં ભરતી

કુલ ખાલી જગ્યા -188

પોસ્ટ નું નામ પોસ્ટમેન આસિસ્ટન્ટ ,પોસ્ટમેન ,MTS

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ - 22/11/2022