માનવ ગરિમા યોજના

કુલ –૨૮ પ્રકારના વ્યવસાય માટે સાધન-ટૂલ કિટ્સ આપવામાં આવે છે.

ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ :- 1 એપ્રિલ 2023

કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી .