ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022

પોસ્ટ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય માટે ભરતી

ધોરણ-10 પાસ માટે ભરતી

પગાર - 18600 થી ચાલુ

કુલ ખાલી જગ્યા - 188

છેલ્લી તારીખ - 22/11/2022