પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા મા ભરતી

કુલ ખાલી જગ્યાઓ -800

પગાર ધોરણ - 30,000

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ - 11/12/2022