અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર મદદનિશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી, અમદાવાદ તેમજ સ્કીલ અપગ્રેડેશન સેન્ટર દ્વારા આયોજીતરોજગાર ભરતી મેળો 2022 , આ ભરતી મેળામાં ઉમેદવારની કઈ રીતે પસંદગી કરવામાં આવે છે? ભરતી મેળાની લાયકાત શું હોય છે ? તથા ભરતી મેળાનું આયોજન કોના દ્વારા અને કઈ જગ્યાઓ … Read more

Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana Gujarat

Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana Gujarat 2020 | Administration of Gujarat Announce to Given 0% interest Credit All people for Independent venture. That CM Rupani has pursued a significant choice to make Gujarat ladies engaged, confident and independent. Mahila Utkarsh Yojana has been sent off for the ladies of the state. For which a spending plan … Read more

CISF Recruitment 2022 Apply Online for 787 Constable Posts

CISF Recruitment 2022 Apply Online for 787 Constable Position | Central security forces has released the recruitment notification 2022 pdf for the post of Constable/Commercial. Interested and eligible candidates can apply online through the link given below. Please check Eligibility, Academic Qualification, Selection Process, Application Process, Application Deadline, Age Relaxation, Age Limit, Fee Details Sheet … Read more

Uttam Dairy Bharti 2022

Uttam Dairy Bharti 2022: Ahmedabad District Co-operative Milk Producers Union Limited, Uttam Dairy has recently issued notification for driver (heavy vehicle) and trainees 2022, eligible candidates are apply before the last date, for more details on Uttam Dairy Bharti 2022 given. the article below. Uttam Dairy Bharti 2022 This is a great opportunity for all … Read more

100K+ Baby Names With Meaning

100,000+ Baby Names with Meaning: We have a huge collection of Hindu baby names, Islamic baby names, Sikh baby names and Sanskrit names with easy to use navigation, advanced filters and search options. Bachpan App is a free Indian baby name app with 40,000 modern names with meaning for newborns. All baby names are available … Read more

IOCL Recruitment 2022

IOCL Recruitment 2022: Indian Oil Corporation Limited, IOCL recently invited applications for 1760 Apprentice Recruitment 2022, eligible candidates apply from 03.01.2023, for more details on IOCL Recruitment 2022 listed below. IOCL Recruitment 2022 A total of 1760 vacancies are announced across its various states and UTs of India including Andhra Pradesh and Telangana, Karnataka, Tamil … Read more

Gujarat Forestry Department Recruitment for Office Assistant and Forestry Specialist 2022

Gujarat Forest Department Recruitment for Office Assistant & Wildlife Expert Posts 2022 Job Title: Office Assistant and Wildlife Specialist Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement. Selection Process: Interview. How to Apply: Interested and eligible candidates are requested to present all original certificates to the address given in the advertisement. (More details: please read the … Read more

Online BOB E-Mudra Loan Application | PM Ready E-Mudra |

Loan Mudra 2022:-BOB E-Mudra Loan Apply Online Various programs are being implemented by the government to help various entrepreneurs and entrepreneurs. The benefits of different plans are given. Like Pradhan Mantri Mudra loan to start new business and offer. Gujarat government also provides financial assistance to citizens through Vajpayee Bankable Yojana, Mahila Swalamban Yojana, etc. … Read more

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Form

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Form: Kuvarbai nu Mameru Yojana This article explains the online process to apply for Gujarat Kuvarbai Nu Mameru Yojana, online registration form, eligibility criteria, required documents and Gujarati documents at the official portal. Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Form The Gujarat state government launched this program in the Ministry of … Read more